Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy

user avatar

POLITYKA

przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Superbet zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. (zwana dalej: Polityką lub Polityką AML)

 

Szanowny Kliencie,

Szanowna Klientko,

 

Stosownie do art. 34 ust 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Ustawa AML)  udostępniamy Wam niniejszą Politykę przeciwko praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dzięki której dowiesz się, w jaki sposób Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. (dalej: Superbet lub Spółka) wypełnia obowiązki jako instytucja obowiązana prowadząca działalność w zakresie urządzania zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r o grach hazardowych, jak też stanowi informację o przetwarzaniu Waszych danych osobowych.

 

Niniejsza informacja udzielona została niezależne od obowiązku informacyjnego, do którego zrealizowania zobowiązana jest Superbet jako administrator danych osobowych klientów na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Przed założeniem konta do gry online lub podjęciem gry w puntach przyjmowania zakładów wzajemnych uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Polityki.  Jeżeli nie rozumiesz jej postanowień lub w przypadku pytań prosimy je kierować do nas w formie pisemnej na adres siedziby Superbet, tj. ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice lub na adres email: aml-pl@superbet.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej Polityki w dowolnym momencie.

 

 1. Czym jest pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu

Pranie pieniędzy to proceder obejmujący wszelkiego rodzaju operacje mające na celu wprowadzenie do legalnego obrotu pieniędzy, które pochodzą z nielegalnych źródeł. Jest to działanie, za pomocą którego ukrywa się istnienie i nielegalne pochodzenie dochodów, nadając im pozory legalności.  Definicję legalną prania brudnych pieniędzy zawiera art. 299 kodeksu karnego, którego treść znajdziesz na końcu niniejszej Polityki.

Finansowanie terroryzmu to akt terrorystyczny polegający na finansowaniu przestępstw
o charakterze terrorystycznym czyli czynów zabronionych popełnionych w celu poważnego zastraszania wielu osób, zmuszania organu władzy publicznej jakiegoś państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności czy też w celu wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce jakiegoś państwa lub organizacji międzynarodowej, jak również i groźba popełnienia takiego czynu. Definicję legalną finansowania terroryzmu zawiera art. 165a kodeksu karnego, którego treść znajdziesz na końcu niniejszej Polityki.

 

 1. Jakie obowiązki ma Superbet będąc instytucją obowiązaną

Superbet jako instytucja obowiązana zobowiązana jest w szczególności do:

 • stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego,
 • rozpoznawania oraz oceniania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną,
 • przekazywania informacji lub zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (dalej: Inspektor GIIF lub Inspektor AML), w szczególności informacji o transakcjach ponad progowych jak i o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • zapewnienia mechanizmu stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom,
 • dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.

 

 1. Środki bezpieczeństwa finansowego

Środki bezpieczeństwa finansowego stosowane przez Superbet obejmują:

 • identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości,
 • identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości,
 • ocenę stosunków gospodarczych i stosownie do sytuacji uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
 • bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:
  • analizę transakcji przeprowadzonych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą Superbet o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
  • badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
  • zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

 

Środki bezpieczeństwa stosowane są w następujących przypadkach:

 • nawiązywania stosunków gospodarczych (np. założenie konta online),
 • obstawiania stawek oraz odbioru wygranych o równowartości 2.000 euro lub większej, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane,
 • podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta,
 • gdy klientem jest PEP (definicja PEP znajduje się na końcu dokumentu).

 

Identyfikacja

Identyfikacja klienta polega na ustaleniu następujących danych:

 • imienia i nazwiska,
 • obywatelstwa,
 • numeru PESEL lub daty urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL,
 • państwo urodzenia,
 • serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 • adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez Superbet.

 

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego polega na ustaleniu następujących danych:

 • imienia i nazwiska,
 • obywatelstwa,
 • numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, państwo urodzenia), serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adresu zamieszkania –> w przypadku posiadania tych informacji przez Superbet.

 

Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta polega na ustaleniu następujących danych:

 • imienia i nazwiska,
 • obywatelstwa,
 • numeru PESEL lub daty urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL,
 • państwo urodzenia,
 • serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby.

 

Weryfikacja

Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej oraz beneficjenta rzeczywistego oraz następuje przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej i polega na potwierdzeniu posiadanych danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość osoby fizycznej oraz informacji pochodzących z innego wiarygodnego i niezależnego źródła.

 

W przypadku, kiedy Superbet nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa powyżej, to:

 • nie nawiązuje stosunków gospodarczych (np. odmawia założenia konta online),
 • rozwiązuje stosunki gospodarcze (np. zawiesza lub zamyka konto online),
 • nie przeprowadza transakcji okazjonalnej (np. nie przyjmuje się zakładów lub nie wypłaca wygranych),
 • ocenia, czy niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego stanowi podstawę do zawiadomienia GIIF.

 

 1. Monitorowanie, analiza i ocena transakcji.

Superbet prowadzi bieżące monitorowanie, analizuje oraz ocenia przeprowadzane transakcje. W przypadku ujawnienia transakcji nietypowych, nienaturalnie złożonych oraz opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego, Superbet

 • podejmuje działania w celu wyjaśnienia okoliczność, w jakich przeprowadzono te transakcje,
 • intensyfikuje stosowanie środka bezpieczeństwa finansowego (monitorowanie transakcji), w odniesieniu do stosunków gospodarczych w ramach, których te transakcje zostały przeprowadzone, w tym zakresie może żądać od klienta dodatkowych informacji lub dokumentów, np. dodatkowych dokumentów tożsamości, oświadczenia o źródłach pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji lub posiadaniu klienta i innych.

 

 1. Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

W związku z zastosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego Superbet ustala czy klient lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (tj. PEP)
i w tym celu wdraża procedury oparte na analizie ryzyka, w tym Superbet może przyjmować od klienta oświadczenie w formie pisemnej lub dokumentowej, że jest on lub nie jest PEP, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W przypadku ustalenia, że klient jest PEP, Superbet stosuje wobec takich osób wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego oraz uzyskuje akceptację kadry kierowniczej wyższego szczebla na nawiązanie lub kontynuację stosunków gospodarczych z takim klientem, stosuje odpowiednie środki w celu ustalenia źródła majątku klienta i źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w jego dyspozycji oraz intensyfikuje stosowanie środków bezpieczeństwa obejmujących bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych.

W okresie od dnia zaprzestania zajmowania przez osobę eksponowanego stanowiska politycznego do dnia ustalenia, że nie wiąże się z tą osobą wyższe ryzyko, jednak nie krócej niż przez 12 miesięcy, Superbet stosuje wobec takiej osoby środki uwzględniające to ryzyko.

 

 1. Zapewnienie mechanizmu stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom.

Superbet stosuje szczególne środki ograniczające wobec osób i podmiotów wskazanych na listach sankcyjnych, które polegać mogą na zamrożeniu wartości majątkowych będących własnością, posiadanych, kontrolowanych pośrednio oraz bezpośrednio przez osoby i podmioty, czy też nieudostępnieniu wartości majątkowych bezpośrednio ani pośrednio osobom i podmiotom (przez co rozumie się w szczególności niewypłacanie wygranych lub nie dokonywanie zwrotów depozytów). Stosowanie środków ograniczających odbywa się bez uprzedniego informowania o tym fakcie podmiotów i osób, których mają one dotyczyć.

 

 1. Dokumentowanie i przetwarzanie danych.

Superbet dokumentuje zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji. Na żądanie uprawnionych organów Superbet  zobowiązana jest wykazać, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowała odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego.

W związku z powyższym, na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z art. 34 ust 4 Ustawy AML  Superbet przetwarza informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz może sporządzać ich kopie.

 

 1. Zawiadamianie oraz przekazywanie informacji i danych do GIIF

Superbet na bieżąco monitoruje transakcje, analizuje i ocenia ryzyko jak również dokonuje typowania transakcji oraz zachowań uczestników podczas gry, a w razie wykrycia okoliczności, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, podejmuje odpowiednie czynności w celu ich wyjaśnienia a następnie, w przypadku ich potwierdzenia, przekazuje te informacje odpowiednim organom.

 

Superbet przekazuje do GIIF informacje o przyjętej gotówkowej wpłacie lub dokonanej gotówkowej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro.

 

 1. Stosowane procedury w Superbet

Spółka wdrożyła wewnętrzną procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: Procedura AML) mającą na celu zapobieganie występowania zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wyznaczyła osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych obowiązków.

 

Każdy pracownik Superbet oraz inne osoby współpracujące, które zauważą okoliczności mogące wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zobowiązane są powiadomić o tym fakcie osoby zajmujące się w Spółce przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W tym celu w Spółce wdrożono procedurę anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

 

 

 1. Użyte definicje:
 • Pranie pieniędzy - to czyn określony w art. 299 kodeksu karnego, tj. 299 [Pranie brudnych pieniędzy]
  • 1. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, posiada, używa, przekazuje lub wywozi za granicę, ukrywa, dokonuje ich transferu lub konwersji, pomaga do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1, lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.
  • 3. (uchylony).
  • 4. (uchylony).
  • 5. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, działając w porozumieniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
  • 6. Karze określonej w § 5 podlega sprawca, jeżeli dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, osiąga znaczną korzyść majątkową.
  • 6a. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • 7. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2, sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa, a także korzyści z tego przestępstwa lub ich równowartość, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Przepadku nie orzeka się w całości lub w części, jeżeli przedmiot, korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.
  • 8. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1 lub 2, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego przestępstwa; jeżeli sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności, sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.

 

 • Finansowanie terroryzmu - to czyn określony w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r kodeks karny, tj:
  • 1. Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120, art. 121, art. 136, art. 166, art. 167, art. 171, art. 252, art. 255a, lub art. 259a, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
  • 2. Tej samej karze podlega, kto udostępnia mienie określone w § 1 zorganizowanej grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w tym przepisie, osobie biorącej udział w takiej grupie lub związku lub osobie, która ma zamiar popełnienia takiego przestępstwa.
  • 3. Kto, nie będąc do tego obowiązany na mocy ustawy, pokrywa koszty związane z zaspokojeniem potrzeb lub wykonaniem zobowiązań finansowych grupy, związku lub osoby, o których mowa w § 2, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • 4. Tej samej karze podlega sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, który działa nieumyślnie.

 

 • Beneficjent rzeczywisty - to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

 

 • PEP – osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, członek jej rodziny, osoba znana jako bliski jej współpracownik, tj.:
  • Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne - to osoba fizyczna lub osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
   • 1) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
   • 2) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
   • 3) członków organów zarządzających partii politycznych,
   • 4) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
   • 5) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
   • 6) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
   • 7) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
   • 8) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
   • 9) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
  • Osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, to:
   • 1) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
   • 2) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne
  • Członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, to:
   • 1) małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
   • 2) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
   • 3) rodzice osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
  • Przeprowadzanie transakcji - to wykonanie przez instytucję obowiązaną dyspozycji lub zlecenia wydanych przez klienta lub osobę działającą w jego imieniu.
  • Stosunki gospodarcze - to stosunki instytucji obowiązanej z klientem związane z działalnością zawodową instytucji obowiązanej, które w chwili ich nawiązywania wykazują cechę trwałości.
  • Transakcja - to czynność prawna lub faktyczna, na podstawie, której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawna lub faktyczna dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych.
  • Transakcja okazjonalna - to transakcja, która nie jest przeprowadzana w ramach stosunków gospodarczych.
  • Wartości majątkowe - to prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, inne papiery wartościowe, wartości dewizowe oraz waluty wirtualne.

 

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj Regulamin Zakładów Online.

Przeczytaj Regulamin odpowiedzialnej gry.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności

Przeczytaj więcej o naszej firmie Superbet.

Dowiedz się co to jest pamięć podręczna i pliki cookies.

 

 

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, zarejestruj się teraz i skorzystaj z oferty powitalnej:

REJESTRACJA!

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0