Polityka prywatności i cookies

user avatar

Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,
Szanowna Klientko,

Udostępniamy Ci niniejszą Politykę ochrony prywatności, dzięki której będziesz wiedział/a w jaki sposób Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe i inne informacje (w szczególności gromadzi, przechowuje), a przede wszystkim jakie przysługują Ci prawa związane z tym przetwarzaniem.

Przed przekazaniem nam swoich danych osobowych uprzejmie prosimy Cię o uważne przeczytanie niniejszej polityki. Jeżeli nie rozumiesz jej postanowień, to prosimy Cię żebyś nie kontaktował się z nami i nie przekazywał nam Twoich danych osobowych. Poprzez użytkowanie serwisu oświadczasz, że przekazujesz nam swoje dane osobowe z własnej woli.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszej polityki w dowolnym momencie. Przed zaktualizowaniem polityki otrzymasz od nas powiadomienia o tym fakcie. Prosimy Cię o uważne zapoznawanie się z aktualizacjami niniejszej polityki.

Superbet dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych osobowych oraz wszelkich innych informacji należących do Superbet. 

I. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych, jest Superbet Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, numer KRS: 0000666114, dla której organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542775133, REGON 366704393, zawany dalej „my”, „nasz”, „Superbet”.

Możesz się z nami skontaktować:
- przez wysłanie maila na adres: odo-pl@superbet.pl – w sprawach związanych z ochroną danych osobowych;       
- listownie na adres administratora wskazany powyżej;
- telefonicznie pod nr tel. 32 732 56 50.

II. Jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Superbet?

Z inspektorem można skontaktować się:
-  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: odo-pl@superbet.pl
-  listownie na adres administratora wskazany powyżej z dopiskiem: do rąk własnych Inspektora Ochrony Danych;
- Informacje o Inspektorze Ochrony Danych osobowych znajdziesz w zakładce kontakt na naszej stronie.

III. Czego dotyczy niniejsza polityka ochrony prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy danych osobowych przetwarzanych w ramach:

 • Serwisu internetowego superbet.pl;
 • Aplikacji do zawierania zakładów wzajemnych należącej do Superbet;
 • Wszelkich sposobów w jaki kontaktujesz się z Superbet;

IV. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu komórkowego;
 • login;
 • hasło do konta;
 • wizerunek;
 • płeć;
 • Obywatelstwo;
 • Datę urodzenia;
 • Nr PESEL;
 • Imię Ojca;
 • Serię i nr dowodu osobistego;
 • Informacje dotyczące zajmowania stanowiska politycznie eksponowanego
 • Oświadczenie o źródłach dochodu ( w uzasadnionych przypadkach);
 • Konto Facebook i Facebook Messenger;
 • Adres zamieszkania;
 • osobisty kod numeryczny;
 • informacje o obstawionych zakładach i wygranych;
 • twój głos i twoje pytania, kiedy kontaktujesz się z nami;
 • twój wizerunek, gdy odwiedzasz nasze lokalizacje;
 • numer konta bankowego.
 • Historia zakładów;
 • Adres IP

V. W jakich celach wykorzystujemy (przetwarzamy) Twoje dane osobowe i w oparciu o jakie podstawy prawne? 

 1. W celu wykonania następujących umów, które z nami zawierasz (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO):
  • umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym w następujących celach:
   1. a) w celu założenia, prowadzenia oraz usunięcia Twojego konta gracza;
   2. b) w celu weryfikacji Twojego konta (w trakcie rejestracji wysyłamy użytkownikom maila potwierdzającego założenie konta i weryfikującego e-maila),
   3. c) wysyłania komunikatów administracyjnych związanych z prowadzeniem konta (w szczególności dotyczących aktualizacji dokumentów, które Ci udostępniamy),
  • umowy zakładu wzajemnego, w tym w szczególności w następujących celach:
   1. przyznania Ci wygranych z zakładów, do których masz prawo w następstwie korzystania z naszych usług i produktów,
   2. Przyznania bonusów. 
 1. W celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Superbet w szczególności w następujących ustawach (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO):
 • w ustawie o grach hazardowych i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy ( w szczególności archiwizacji danych osobowych, jak również określenia czy osoba jest pełnoletnia, odpowiedzi na reklamację klienta);
 • w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu(w szczególności identyfikacji użytkownika, weryfikacja jego tożsamości );
 • ustawach regulujących kwestie podatkowe i rachunkowe (ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, Ustawie o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej);
 • ustawach i rozporządzeniach regulujących kwestie ochrony danych osobowych.
 1. W celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO):
 • ciągłym ulepszaniu naszych produktów i usług, w celu wygenerowania danych statystycznych, które wykorzystamy do ulepszania naszych produktów i usług. –chcemy zapewnić Ci usługi o jak najlepszej jakości;
 • ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń (celem przetwarzania jest ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń)
 • rozpatrywaniu skarg i wniosków, odpowiedzi na Twoje pytania (celem przetwarzania jest rozpatrzenie Twoich skarg i wniosków). 
 1. W celach marketingowych (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO): 
 • wysyłania wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe i promocyjne ( jeżeli wyrażą na to Państwo zgodę); 
 • wysyłania wiadomości SMS zawierających informacje handlowe i promocyjne (jeśli wyrażą na to Państwo zgodę); 
 • profilowania w celach marketingowych – (jeśli wyrażą na to Państwo zgodę); 
 • wyświetlanie reklam dostosowanych do Twoich potrzeb, na podstawie plików cookies.

 

VI. Czy masz obowiązek udzielenia zgody na otrzymywanie od nas e-maili, smsów oraz profilowanie?

Nie, udzielona przez Ciebie zgoda jest dobrowolna. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie do nas e-maila lub kliknięcie przycisku zrezygnuj z subskrypcji umieszczonego pod każdą wysyłaną przez nas informacją handlową (np. mailem promocyjnym).

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

VII. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych? 

Nie mamy zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

VIII. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

 1. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązujących, jednak nie dłużej niż przez okres sześć lat;

 2. umowy zakładu wzajemnego - przez okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązujących, jednak nie dłużej niż przez okres sześć lat;

 3. w celach marketingowych przechowujemy dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (przykład: jeżeli cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych usuwamy Twoje dane z naszej bazy mailingowej);  

IX. Jakie prawa przysługują Ci w związku z wykorzystywaniem(przetwarzaniem) przez nas Twoich danych osobowych? 

1. Prawo do dostępu do Twoich danych osobowych. Masz prawo uzyskać od nas:

 • potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli rzeczywiście przetwarzamy Twoje dane osobowe, to udzielimy Ci dostępu do danych osobowych oraz informacji między innymi o:
  1. celach przetwarzania;
  2. kategoriach przetwarzanych danych osobowych;
  3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
  4. o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych;
  5. przysługujących Ci na podstawie RODO prawach;
  6. wszelkie dostępne informacje o źródle, z którego pozyskaliśmy Twoje dane osobowe – jeżeli nie pozyskaliśmy ich od Ciebie;
  7. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli Ciebie to dotyczy;
 • Kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócisz się do nas, możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

  Szczegółowe zasady realizacji tego uprawnienia znajdziesz w art. 15 RODO.

2. Prawo do sprostowania danych. Przykładowo Jeżeli stwierdzisz, że dane na Twój temat są nieprawidłowe (np. zmienisz swój adres zamieszkania, albo nazwisko), to masz prawo do żądania od nas, abyśmy poprawili Twoje dane osobowe.  Podobnie możesz stwierdzić, że brakuje Twoich niektórych danych osobowych, wówczas masz prawo do żądania od nas uzupełnienia danych osobowych. Jednak w tym wypadku musimy skontrolować czy jest to konieczne ze względu na cel przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje o zasadach realizacji tego uprawnienia znajdziesz w art. 16 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym“).

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych. My zaś mamy obowiązek usunąć te dane bez zbędnej zwłoki w przypadku gdy występuje jedna z następujących okoliczności:

(a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; (b) cofniesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; (c) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie ze swoim prawem sprzeciwu, i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego; (d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub innym prawie, które ma do nas zastosowanie. Niezależnie od powyższego możemy kontynuować przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne: (a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; (b) do wywiązania się z prawnego obowiązku; (c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa znajdziesz w art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Prawo to polega na oznaczeniu Twoich danych osobowych jako danych nie podlegających dalszemu przetwarzaniu, ani nie mogły być zmieniane. Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących okolicznościach: (a) jeśli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych -  na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; (b) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; (c) nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do naszych celów przetwarzania, ale są Ci one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; (d) jeśli wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe możemy przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator poinformujemy Cię o tym. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa znajdziesz w art. 18 RODO.

5. Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam dane osobowe dotyczące Ciebie oraz masz prawo żądać od nas przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe), jeśli: (a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy; oraz (b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Przed zrealizowaniem tego uprawnienia musimy jeszcze skontrolować czy nie wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób. Jeżeli tak będzie, to będziemy musieli ograniczyć skorzystanie przez Ciebie z tego uprawnienia. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa znajdziesz w art. 20 RODO.

6.Prawo do sprzeciwu.

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będzie nam wolno przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie naszych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa znajdziesz w art. 21 RODO.

7.Prawo  do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, a która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa znajdziesz w art. 22 RODO.

 X. Jak skorzystać z przysługujących Ci praw wynikających z RODO? 

Napisz do nas e-maila na adres: odo-pl@superbet.pl, albo list pocztą tradycyjną na adres: ul. 73 pułku piechoty 7A, 40-496 Katowice. W e-mailu, albo liście wskaż proszę dane osobowe, które pozwolą nam Ciebie zidentyfikować czyli imię nazwisko oraz PESEL oraz wskaż z jakiego prawa chcesz skorzystać. Udzielimy odpowiedzi na Twoje żądanie wynikające z tych praw w ciągu 30 dni po otrzymaniu go. Jeśli otrzymamy dużą liczbę żądań lub szczególnie złożone żądania, okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o dwa kolejne miesiące.  

XI. Jak możesz skorzystać ze swojego prawa do wniesienia skargi do Organu nadzorczego? 

W każdym momencie możesz skorzystać ze swojego prawa do wniesienia skargi do Organu nadzorczego. Polskim Organem Nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wnoszenia skarg skorzystaj proszę z wyszukiwarki zagadnień na stronie internetowej www.uodo.gov.pl  

XII. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe i dlaczego?  

Twoje dane osobowe zostaną udostępnione następującym podmiotom:

 1. Podmioty, które realizują płatności uiszczane przez naszych klientów.
 2. Organom administracji publicznej, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości na podstawie przepisów prawa;
 3. Podmiotom, które świadczą dla nas usługi prawne; 

Twoje dane osobowe zostaną powierzone następującym podmiotom:

 1. Podmioty, które wysyłają na nasze zlecenie wiadomości sms do naszych klientów;
 2. Podmioty, które wysyłają na nasze zlecenie wiadomości e-mail;
 3. Podmioty, które dostarczają nam rozwiązania informatyczne w zakresie funkcjonowania serwisu internetowego;
 4. Dostawcom oprogramowania, z którego korzystamy w ramach prowadzonej działalności;
 5. Innym firmom w grupie, które pomagają nam i świadczą nam usługi podczas codziennych czynności; działania te obejmują usługi świadczone w ramach procesu zatwierdzania zakładów (tj. przedsiębiorca zakładów, zespoły przedsiębiorców), marketing, archiwizacja i inne wtórne działania związane z branżą bukmacherską;

XIII. Jak zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Superbet wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne – fizyczne, elektroniczne czy proceduralne – w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujesz. Środki te zostały wdrożone w celu ochrony Twoich danych przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze zabezpieczenia mają na celu zachowanie odpowiedniego poziomu poufności, integralności i dostępności danych. Informacje wysyłane i otrzymywane za pośrednictwem strony internetowej Superbet i naszych aplikacji są szyfrowane z pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL). Superbet posiada system monitorowania ruchu sieci 24/7, który wykrywa oznaki ataków lub włamań.

 XIV. Czy masz obowiązek podania Twoich danych osobowych podczas rejestracji?

Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług oraz umów zakładów wzajemnych. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji i zawierania zakładów.  

XV.  Dane osobowe dzieci 

Usługi i produkty Superbet nie są przeznaczone dla dzieci (tj. osób poniżej 18 roku życia). SB nie zbiera świadomie danych osobowych od nieletnich. Musisz mieć ukończone 18 lat, aby korzystać z usług i produktów oraz nawiązać kontakt z Superbet.  Zapisując się na nasze wydarzenia i kontaktując się z nami potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat i jesteś w stanie w pełni zawrzeć, przestrzegać i być prawnie związanym naszymi warunkami i niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli otrzymamy powiadomienie lub dowiemy się, że osoba nieletnia przesłała nam dane osobowe za pomocą dowolnego środka komunikacji, natychmiast usuniemy jej dane osobowe. 

XVI. Czy podejmujemy w stosunku do Ciebie decyzje bez udziału człowieka? 

Tak, podejmujemy zautomatyzowane decyzje w celach marketingowych – chcemy zapewnić Ci dostęp do reklam i ofert, które Cię interesują i są dostosowane do Twoich potrzeb. W tym celu nasze systemy informatyczne analizują Twoje dane osobowe i podejmują decyzję o rodzaju reklamy, która zostanie Ci wyświetlona; Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Skutkiem tego zautomatyzowanego przetwarzania będzie wyświetlenie Ci reklamy, która będzie dostosowana do Twoich preferencji.

Polityka cookies

Szanowny Użytkowniku,

Szanowna Użytkowniczko,

Niniejsza polityka cookies ma na celu przybliżyć Ci zasady tworzenia i wykorzystywania informacji, które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, komputerze stacjonarnym, czy smartfonie) podczas przeglądania stron internetowych lub korzystania z aplikacji należących do Superbet zakłady bukmacherskie sp. z o. Chcemy, abyś dzięki temu dokumentowi miał świadomość jakie dane o Tobie przechowujemy na Twoim urządzeniu i w swoich bazach oraz jak możesz wyłączyć przechowywanie takich informacji.

I. Kto tworzy i używa tzw. cookies na stronie Superbet.pl i w aplikacjach należących do Superbetu?

Informacje te są przetwarzane ( w szczególności zapisywane, przechowywane i wykorzystywane) przez Superbet Zakłady Bukmacherskie sp. z o.o., z siedzibą przy ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, numer KRS: 0000666114, dla której organem rejestrowym jest Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9542775133, REGON 366704393, zwana dalej: „Superbet”, „my”, „nas”. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe związane z cookies, to jesteśmy wówczas Administratorem takich danych. Możesz się z nami skontaktować:

- przez wysłanie maila na adres: odo-pl@superbet.pl – w sprawach związanych z ochroną danych osobowych;       

- listownie na adres administratora wskazany powyżej;

- telefonicznie pod nr tel. 32 732 56 50.

Z inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się:

-  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: odo-pl@superbet.pl

-  listownie na adres administratora wskazany powyżej z dopiskiem: do rąk własnych Inspektora Ochrony Danych;

- Informacje o Inspektorze Ochrony Danych osobowych znajdziesz w zakładce kontakt na naszej stronie.

II. Cookies – co to właściwie jest?

Cookies (ciasteczka) to niewielka garść informacji, która jest wysyłana i zapisywana przez nasz serwis internetowy na Twoim smartfonie, tablecie czy komputerze (lub innym urządzeniu). Cookies składa się z szeregu liczb i cyfr.

 • W jakim celu, na jakich podstawach prawnych oraz w jaki sposób korzystamy z cookies?

Poniżej prezentujemy cele i podstawy prawne w jakich korzystamy z cookies:

 • Bezpieczeństwo - wsparcie mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach internetowych, w tym także wycieku danych zapewniając poufność przetwarzanych dla użytkownika informacji, dane te przetwarzamy w celu wykonania obowiązków prawnych, które na nas ciążą oraz w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu prawnego polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • Dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji -rozpoznać urządzenie użytkownika i wyświetlić zawartość stron internetowych lub aplikacji dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą);
 • Poprawy wydajności serwisu - pozyskania wiedzy, badania jak dobrze działają nasze strony internetowe, zrozumienie i ciągłą poprawę  produktów, funkcji oraz usług. Powyższe  zachodzi między innymi w czasie, gdy użytkownicy wchodzą na strony Superbet z innych witryn, aplikacji lub urządzeń podczas pracy na komputerze lub innym urządzeniu (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z naszym uzasadnionym interesem prawnym polegającym na ulepszaniu naszych usług);
 • Reklamy -marketingowych służących pokazaniu użytkownikowi interesującej go reklamy, na stronach Superbet, jak i poza nimi (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z udzieloną przez Ciebie zgodą);

IV. Czy na naszej stronie są zbierane cookies naszych partnerów?

Tak, oprócz własnych plików cookie możemy również wykorzystywać różne pliki cookie innych firm do raportowania statystyk użytkowania Usługi, do wyświetlania reklam w Serwisie i za jego pośrednictwem.

Jakie cookies są tworzone i wykorzystywane w związku z użytkowaniem strony www.superbet.pl oraz jaki jest okres ich przechowywania?

Rodzaj ciasteczka

Utworzony przez

opis

Czas trwania pliku cookie

sd3fghd33w

SuperBet

Sesja użytkownika w formie zaszyfrowanej

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

signUpDate

SuperBet

Data ukończenia rejestracji przez użytkownika

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

isKycChecked

SuperBet

Informacje o statusie KYC użytkownika

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

shouldVerifySMS

SuperBet

Informacje o statusie weryfikacji SMS użytkownika

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

sd435fS64Df324

SuperBet

Tymczasowy identyfikator użytkownika dla procesu rejestracji

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

Rejestracja uzytkownika

SuperBet

Dane użytkownika gromadzone w pierwszych krokach rejestracji

Jeden miesiąc

regpage

SuperBet

Bieżący krok w procesie rejestracji

Jeden miesiąc

noMobile

SuperBet

Użytkownik jest na komputerze lub stronie mobilnej

Jeden miesiąc

lastpagetype

SuperBet

Nazwa ostatniej górnej sekcji, którą odwiedził użytkownik

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

firstpagetype

SuperBet

Pierwsza górna sekcja, którą odwiedził użytkownik

Rok

kycModalShown

SuperBet

Podczas logowania użytkownik otrzymał wyskakujące okienko KYC

Jest usuwany, jeśli inny użytkownik zaloguje się do tej samej przeglądarki

remindMeLaterKyc

SuperBet

Użytkownik aktywował opcję „Przypomnij mi za 3 dni” w wyskakującym okienku KYC

Jest usuwany, jeśli inny użytkownik zaloguje się do tej samej przeglądarki

yesToCookies

SuperBet

Użytkownik uzgodnił zasady korzystania z plików cookie

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

start_session

SuperBet

Gdy użytkownik się zaloguje

 

notif_session

SuperBet

Godziny od zalogowania się użytkownika

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

btag

SuperBet

Wartość kodu promocyjnego NetRefer, używana podczas rejestracji użytkownika

Jeden miesiąc

forceMobile

SuperBet

Wymuś witrynę mobilną

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

newMobilePage

SuperBet

przestarzałe

Jeden miesiąc

br5687wgw345

SuperBet

Służy do alertów o oszustwach

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

SRVNAME

SuperBet

Nazwa serwera, z którego korzysta użytkownik

Kiedy przeglądarka zostanie zamknięta

lang

SuperBet

Indeks języka wewnętrznego

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

__zlcmid

Zendesk

Służy do zapewniania obsługi czatu na żywo

Rok

__cfduid

Zendesk

Wymagane do wsparcia użytkownika za pośrednictwem czatu na żywo

Mniej niż 7 miesięcy

AWSALB

Zendesk

Wymagane do wsparcia użytkownika za pośrednictwem czatu na żywo

Krócej niż tydzień (6,8 dni)

GAD

AdOcean

Informacje o użytkowniku

1747 dni

IDE

doubleclick.net

Używany przez Google DoubleClick do rejestrowania i zgłaszania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy, w celu zmierzenia skuteczności reklamy i wyświetlenia reklam kierowanych przez użytkownika.

1 rok

test_cookie

doubleclick.net

Służy do sprawdzania, czy przeglądarka użytkownika akceptuje pliki cookie.

Po zakończeniu sesji

Historia @@ / @@ przewijania | #

doubleclick.net

Służy do rejestrowania operacji przewijania na stronie użytkownika

Po zakończeniu sesji

Historia @@ / @@ przewijania | #

Hotjar

Służy do rejestrowania operacji przewijania na stronie użytkownika

Po zakończeniu sesji

 V. Czy cookies dotyczące Ciebie są ujawniane innym podmiotom (np. firmom)?

Tak, cookies mogą być ujawniane następującym podmiotom:

 1. Podmioty, które dostarczają nam rozwiązania informatyczne w zakresie funkcjonowania serwisu internetowego;
 2. Dostawcom oprogramowania, z którego korzystamy w ramach prowadzonej działalności;
 3. innym firmom w grupie, które pomagają nam i świadczą nam usługi podczas codziennych czynności; działania te obejmują usługi świadczone w ramach procesu zatwierdzania archiwizacja i inne wtórne działania związane z branżą bukmacherską;
 4. Organom administracji publicznej, ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości na podstawie przepisów prawa;

 VI. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach cookies?

Jeżeli w ramach tworzenia i wykorzystywania plików cookies są przetwarzane dane osobowe, to masz prawo do: żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przeniesienia danych osobowych na zasadach określonych w przepisach RODO. Masz również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – polskim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dowiedz się więcej o realizowaniu przez nas Twoich praw w sekcji IX i X niniejszego dokumentu.

VI. Jak możesz określić warunki wykorzystywania cookies (np. wyłączyć) i jakie mogą być tego skutki?

Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla działania serwisu może utrudnić, albo uniemożliwić korzystanie z serwisu Superbet.pl oraz z aplikacji jak również wyłączyć zabezpieczenia strony.

Jeżeli wziąłeś to pod uwagę i wciąż chcesz wyłączyć cookies, to powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. W każdej przeglądarce wygląda to inaczej. Zastanów się jaką masz przeglądarkę, a następnie zastosuj poniższe instrukcje:

w celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z krokami przewidzianymi dla tej przeglądarki:

Przeglądarki na komputery stacjonarne i laptopy

Przeglądarki na urządzenia mobilne (smartfony, tablety i inne):

 VIII. Jak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w cookies?

W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w cookies. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możesz cofnąć poprzez wysłanie na nasz adres e-mail: odo-pl@superbet.pl wiadomości, w której zawrzesz:

- oświadczenie, że cofasz zgodę;

- swoje dane osobowe, które pozwolą nam Cię zidentyfikować (imię, nazwisko, PESEL);

IX. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Superbet.

 

 

 

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj Regulamin Zakładów Online.

Przeczytaj Regulamin odpowiedzialnej gry.

Przeczytaj naszą politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Przeczytaj więcej o naszej firmie Superbet.

Dowiedz się co to jest pamięć podręczna i pliki cookies.

 

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, zarejestruj się teraz i skorzystaj z oferty powitalnej:

Rejestracja!

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 1 z 1