Regulamin odpowiedzialnej gry

user avatar

REGULAMIN ODPOWIEDZIALNEJ GRY
Superbet zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.

1. Spis treści

 1. Spis treści
 2. Postanowienia wstępne
 3. Obowiązki informacyjne
 4. Weryfikacja gracza
 5. Rejestracja gracza
 6. Mechanizmy kontroli
 7. Ochrona małoletnich
 8. Postanowienia końcowe

 2. Postanowienia wstępne

 1. W Superbet zakłady bukmacherskie Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (zwana dalej („Superbet” lub „Spółką”), na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009r. obowiązuje Regulamin odpowiedzialnej gry.
 2. Regulamin odpowiedzialnej gry obejmuje wszystkich Klientów Superbet zawierających zakłady przez sieć Internet.

3. Obowiązki informacyjne

 1. Superbet umieszcza w widoczny sposób na stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania gry hazardowej:
 2. informację o Superbet i sposobie kontaktu z nią, tj.:

Superbet zakłady bukmacherskie spółka z o.o.

 1. 73 Pułku Piechoty 7a, 40-496 Katowice

NIP: 9542775133

KRS: 0000666114

REGON: 366704393

E-mail: customer.support@superbet.pl

Telefon: 32 732 56 50

 1. b) informację o zezwoleniu na urządzanie gier wskazującej jego zakres przedmiotowy, termin ważności, oraz nazwę organu, który go udzielił
 2. c) regulamin zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet, który znajduje się w zakładce „Regulamin”
 3. d) informację o zakazie gry osobom poniżej 18 roku życia,
 4. e) informację o ryzyku związanym z hazardem,
 5. f) nazwy instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wraz z linkiem do strony tych instytucji;
 6. Informacja o ryzyku związanym z hazardem zawiera następujące ostrzeżenia:

Superbet popiera całkowicie i jednoznacznie ideę odpowiedzialnej gry, ponieważ uzależnienie od hazardu jest prawdziwą chorobą, która może prowadzić do utraty pieniędzy, a nawet poważniejszych konsekwencji.

Bardzo ważne jest, aby nasi Klienci cieszyli się naszymi usługami, ale w sposób odpowiedzialny, nie prowadząc do skrajności.

Dlatego:

 • Zapewniamy bezpieczne i korzystne środowisko naszym Klientom,
 • Zapewniamy, że w żadnym wypadku nie zezwalamy na dostęp do naszych usług osobom poniżej 18 roku życia,
 • Zapewniamy, że wszyscy Klienci są informowani o odpowiedzialnej grze
  i niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą udział w grach hazardowych,
 • Zapewniamy, że personel Superbet jest przeszkolony i przygotowany
  w dziedzinie odpowiedzialnej gry.

Wskazówki dotyczące odpowiedzialnej gry:

 • Graj dla zabawy, a nie po to, aby zarabiać,
 • Nigdy nie przeznaczaj na grę pieniędzy, które potrzebujesz na życie (czynsz, rachunki itp.),
 • Nigdy nie staraj się odzyskać przegranych pieniędzy poprzez zwiększenie stawki,
 • Nie graj, jeżeli jesteś przygnębiony, zły, zmęczony, pod wpływem narkotyków lub napojów alkoholowych,
 • Znajdź inne formy zabawy, tak aby hazard nie stał się jedyną i stałą częścią Twojego życia,
 • Nie wahaj się samoograniczać,
 • Nie wstydź się prosić o pomoc jeżeli masz problemy z hazardem.
 1. Spółka na stronie internetowej superbet.pl prowadzi i na bieżąco aktualizuje listę instytucji świadczących pomoc osobom z problemami hazardowymi wskazując na nazwę placówki, jej adres i stronę internetową, jeśli jest dostępna.

 4.   Weryfikacja gracza

Superbet dokonuje weryfikacji ukończenia 18 roku życia przez uczestników gry na podstawie regulaminu gry zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych tj.

 1. Podczas procesu rejestracji Klient musi wypełnić pola formularza, które zweryfikują czy Klient chcący zawierać zakłady przez sieć Internet jest osobą pełnoletnią.
 2. Pola weryfikujące pełnoletność podczas procesu rejestracji konta tymczasowego i stałego na stronie internetowej to:
  1. numer PESEL – system sprawdza zakodowaną datę urodzenia w pierwszych sześciu cyfrach numeru PESEL i nie pozwala na rejestrację kont osób poniżej 18 roku życia.
  2. data urodzenia w przypadku cudzoziemców – system nie pozwala na rejestrację kont osób poniżej 18 roku życia.
 3. Każdy z Klientów podczas procesu rejestracji konta stałego poprzez stronę internetową zobowiązany jest do przesłania czytelnego obustronnego skanu lub fotografii dowodu osobistego lub paszportu w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.
 4. W przypadku rejestracji w Punkcie przyjmowania zakładów (PPZ), Klient jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika PPZ podanych danych osobowych oraz pełnoletności Klienta.

5. Rejestracja gracza

Superbet dokonuje rejestracji gracza na koncie gracza na podstawie regulaminu gry zatwierdzonego przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, tj.

 1. Proces rejestracji obowiązuje wszystkie osoby, które chcą zawierać zakłady przez sieć Internet.
 2. Rozróżnia się dwa rodzaje Konta:
  1. Konto tymczasowe
  2. Konto stałe
 3. Klient decyduje, czy rozpocznie on zawieranie zakładów przy użyciu konta tymczasowego czy stałego.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta tymczasowego lub stałego bez podania przyczyny.
 5. Spółka informuje Klienta o weryfikacji kompletności i poprawności danych wprowadzonych do formularza rejestrowego.

  Konto tymczasowe

 6. Konto tymczasowe jest zakładane przez Klienta w uproszczonej procedurze rejestracji. Łączna kwota środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta na Konto tymczasowe nie może przekroczyć 5.000 zł. Z konta tymczasowego gracze nie mogą wypłacać depozytów ani wygranych. Wypłaty możliwe są wyłącznie po zmianie statusu konta tymczasowego na konto stałe. Wszystkie konta tymczasowe, których status nie zostanie zmieniony na konto stałe w terminie do 30 dni od jego utworzenia zostaną zawieszone, a ponowna możliwość korzystania z konta będzie możliwa tylko poprzez zmiany statusu konta na konto stałe.

 7. W celu utworzenia konta tymczasowego Klient jest zobowiązany do podania: imienia, nazwiska, obywatelstwa, kraju zamieszkania, numeru PESEL (a w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL: adresu zamieszkania, numeru dokumentu tożsamości i daty urodzenia), a także adresu e-mail lub numeru telefonu na formularzu znajdującym się na stronie internetowej Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo do wymagania podczas procesu tworzenia konta tymczasowego dodatkowych danych. Otwarcie konta tymczasowego następuje po poprawnej weryfikacji adresu e-mail / numeru telefonu. 

  Konto stałe

 8. Konto stałe to konto docelowe, które Klient uzyskuje po przeprowadzeniu pełnej rejestracji. Do jego utworzenia Klient musi podać wszystkie dane wymagane przez Spółkę.

 9. W celu dokonania rejestracji konta stałego Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Internetowej lub złożyć papierową wersję formularza w jednym z PPZ. Formularz wypełnia się poprzez podanie danych określonych w pkt j) poniżej.

 10. W celu weryfikacji danych osobowych dla założenia konta stałego Klient jest zobowiązanych do podania następujących danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Data urodzenia (w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL)
 • Obywatelstwo
 1. Numer dowodu osobistego lub paszportu
 2. Numer PESEL (w przypadku osób, które posiadają ten numer)
 3. Adres zamieszkania wraz z krajem zamieszkania
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Numeru rachunku płatniczego
 1. Klient potwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dane należą do niego.
 2. Weryfikacja danych Klienta dokonywana jest na podstawie przesłanego przez Klienta czytelnego obustronnego skanu lub fotografii dowodu osobistego lub paszportu, który należy załączyć do formularza elektronicznego lub jeżeli względy techniczne na to pozwalają także poprzez okazanie przez Klienta poprzez komunikator internetowy. Weryfikacja taka może odbywać się również w Punkcie Przyjmowania Zakładów poprzez okazanie oryginału dowodu osobistego lub paszportu pracownikowi takiego Punktu, który zweryfikuje poprawność danych. 

6. Mechanizmy kontroli

 1. Superbet stosuje następujące mechanizmy umożliwiające uczestnikom gry kontrolę swojej aktywności na stronie internetowej wykorzystywanej w grze hazardowej:
  1. obowiązek ustawienia limitu kwoty jaką Klient może przeznaczyć na grę,
  2. obowiązek ustawienia limitu kwoty jaką Klient może doładować swoje konto,
  3. obowiązek ustawienia limitu czasu spędzanego na grze, rozumianego jako czas od zalogowania się przez uczestnika gry na Konto do czasu wylogowania z niego, niezależnie od rzeczywistego czasu obejmującego czynności związane z zawieraniem zakładów wzajemnych.
  4. możliwość samozawieszenia swojego konta,
  5. możliwość samowykluczenia przez Klienta,
  6. możliwość zamknięcia konta.

Limity, o których mowa w ppkt. 1 lit. a – c są ustawiane w systemie dziennym i miesięcznym, przy pierwszym logowaniu. Po przekroczeniu ustalonego limitu czasu gry, nie będzie możliwe zawieranie zakładów (limit dzienny – do końca dnia, limit miesięczny - do końca miesiąca).

 1. Klient ma możliwość zmiany limitów, o których mowa w ppkt. 1 lit. a - c, przy czym zmniejszenie któregokolwiek z limitów dokonywane jest niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Klienta. Zwiększenie ustawionych limitów dokonywane jest nie wcześniej niż po upływie:
  1. 24 godzin od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Klienta – w przypadku pierwszego zwiększenia przez niego danego limitu
  2. 1 tygodnia od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Klienta – w przypadku drugiego zwiększenia przez niego danego limitu
  3. 3 miesięcy od chwili zgłoszenia takiego żądania przez Klienta – w przypadku trzeciego i każdego kolejnego zwiększenia przez niego danego limitu.

Dyspozycja zmniejszenia któregokolwiek z limitów, nie powoduje naliczenia od nowa terminów podanych dla zwiększenia limitów.

 1. Klient ma możliwość:
 2. Zawieszenia aktywności, czyli ustanowienia przerwy od gry na okres co najmniej 24 godzin,
 3. Samowykluczenia, czyli czasowego, trwającego nie krócej niż 3 miesiące zablokowania możliwości gry.

  W określonym przez Klienta czasie zawieszenia lub samowykluczenia.  Klient nie może uczestniczyć w zakładach wzajemnych urządzanych przez Spółkę. Zawieszenia lub samowykluczenia nie można anulować w okresie na jaki Klient ustawił zawieszenie lub samowykluczenie.

 4. Superbet stosuje również mechanizmy uniemożliwiające uczestnikom gry, grę po wyczerpaniu środków na koncie gracza. Superbet nie udziela Klientom żadnych kredytów, pożyczek itp. pozwalających na kontynuowanie gry, po wyczerpaniu środków na koncie gracza.

 5. Klient po zalogowaniu się do Konta ma możliwość - w każdym czasie - zapoznania się z historią podjętych przez siebie czynności, w tym zawartych zakładów.

 6. Klient po zalogowaniu się na Konto posiada udostępniony zegar aktywności uruchamiany od zalogowania, który umożliwia mu kontrolę czasu spędzonego na grze.

7. Ochrona małoletnich

 1. Superbet zapewnia ochronę małoletnich przy sposobie prezentacji informacji handlowych na stronie internetowej.
 2. Nasza polityka dotycząca dostępu małoletniego do gier hazardowych jest bardzo restrykcyjna. Całkowicie zabraniamy korzystania z naszej witryny oraz zawierania zakładów przez dzieci. Aby uczestniczyć w oferowanych przez nas grach, gracz musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Właściwy sposób weryfikacji wieku Klienta ma na celu eliminację sytuacji, w której osoba niepełnoletnia uczestniczy w grach hazardowych.
 4. Dodatkowo Superbet zapewnia, że:
 • Wszelkie materiały promocyjne i reklamowe nie zawierają elementów mogących zainteresować dzieci;
 • Wszelkie materiały promocyjne i reklamowe są pozbawione udziału dzieci;
 • Logo i inne elementy graficzne mają atrakcyjny, ale nigdy dziecinny styl;
 • Wszelka prezentowana treść nigdy nie jest związana z życiem rodzinnym.
 1. Na stronie internetowej służącej do zawierania zakładów znajduje się komunikat, że Strona zawiera treści związane z zakładami wzajemnymi, a wejście na tę stronę jest dozwolone tylko dla osób, które ukończyły 18 lat.

 8. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 2. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 3. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 15i ustawy o grach hazardowych.

 

 

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj Regulamin Zakładów Online.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności

Przeczytaj naszą politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Przeczytaj więcej o naszej firmie Superbet.

Dowiedz się co to jest pamięć podręczna i pliki cookies.

 

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, zarejestruj się teraz i skorzystaj z oferty powitalnej:

Rejestracja!

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0