Regulamin Zakładów Online

user avatar

REGULAMIN ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH PRZEZ SIEĆ INTERNET

urządzanych przez Superbet zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.

SPIS TREŚCI

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin obejmuje zasady zawierania zakładów wzajemnych zgodnie z Ustawą.

2. Podmiotem Urządzającym zakłady wzajemne przez sieć Internet jest: Superbet zakłady bukmacherskie Sp. z o.o.

3. Regulamin obejmuje zasady przyjmowania zakładów wzajemnych typu:                   

a) Bukmacherstwo;
b) Totalizatory.

4. Przez bukmacherstwo rozumie się zakłady wzajemne o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej.

5. Przez totalizatory rozumie się zakłady wzajemne o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Klientów na stronie internetowej www.superbet.pl.

2. SŁOWNIK

1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną chcącą zawrzeć lub zawierającą Zakład ze Spółką poprzez sieć Internet w zakresie objętym niniejszym Regulaminem, której dowodem zawarcia jest Kupon.

Konto – oznacza elektroniczne konto Klienta, aktywowane po jego rejestracji, dostępne dla Klienta poprzez sieć Internet, za pośrednictwem którego zawierane są zakłady wzajemne.

Kupon – oznacza indywidulany elektroniczny zapis potwierdzający zawarcie zakładu przez sieć Internet zapisany w systemie informatycznym Spółki. Kupon może stanowić potwierdzenie zawarcia jednego lub kilku odrębnych niezależnych Zakładów. Kupon zawiera m.in. następujące informacje: miejsce, data i czas zawarcia zakładu; dziedzina sportowa, nazwa zespołu, zawodnik będące przedmiotem zakładu; typ na wynik; kurs zakładu; stawka zakładu; ewentualna kwota wygranej; numer kuponu.

Kurs – oznacza wartość liczbową, przedstawiającą prawdopodobieństwo wystąpienia Zdarzenia, będącego przedmiotem Zakładu.

Oferta – oznacza spis zdarzeń, dla których przypisany jest odpowiedni Kurs, na podstawie której Klient zawiera Zakład.

Oficjalny komunikat – oznacza ogłoszenia publikowane przez Spółkę, zawierające informacje, które są wiążące dla Klienta i Spółki.

PPZ – oznacza wydzielone miejsce, w którym przyjmowane są Zakłady totalizatora i/lub bukmacherstwa, na podstawie zatwierdzonego regulaminu i stosownego zezwolenia.

Strona internetowa - oznacza objętą zezwoleniem stronę internetową – www.superbet.pl należącą do Spółki do zawierania zakładów wzajemnych dostępnej poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument obejmujący zasady zawierania Zakładów przez sieć Internet oraz prawa i obowiązki Spółki i Klienta.

Spółka – oznacza Superbet zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice, posiadającą nr REGON: 366704393, nr NIP: 954-277-51-33, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 000666114.

Ustawa – oznacza ustawę z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

Zakład – oznacza zakład wzajemny typu bukmacherstwo lub totalizator, będący w Ofercie Spółki, zawierany pomiędzy Klientem a Spółką na podstawie niniejszego Regulaminu.

Zdarzenia – faktyczne oraz wirtualne zdarzenia, których wyniki lub możliwości zaistnienia można typować zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ustawą o grach hazardowych.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH

1. Założyć Konto i zawierać zakłady mogą jedynie osoby, które ukończyły 18 lat, wobec których nie został orzeczony zakaz wstępu do ośrodka gier i uczestnictwa w grach hazardowych i które nie są udziałowcami lub pracownikami Spółki.

2. Klient ma prawo i obowiązek zapoznać się z postanowieniami Regulaminu i ma obowiązek ich przestrzegać. Brak znajomości Regulaminu nie może być podstawą do uzasadnienia dla roszczeń składanych przez Klienta.

3. W Zakładach nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio uczestniczące w zdarzeniach objętych Ofertą Spółki oraz osoby działające na zlecenie tych osób.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zakładu od dowolnego Klienta, w dowolnym czasie, na dowolne Zdarzenie lub wynik Zdarzenia. Klientowi, od którego Spółka nie przyjęła Zakładu nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku gdy przyjęcie Zakładu lub jego rozstrzygnięcie nie jest możliwe z uwagi na działanie siły wyższej lub z uwagi na awarię urządzeń przyjmujących zakłady, awarię sieci internetowej, lub awarię urządzeń Klienta.

6. Spółka jest zobowiązana do skierowania do odpowiednich organów zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku gdy Klient dopuści się oszustwa przy zawarciu Zakładu lub sfałszowania Kuponu, a przyjęty Zakład zostanie unieważniony.

7. Spółka jest zobowiązana do przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych.

8. Spółka ma obowiązek wystawić na żądanie Klienta zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Wydanie zaświadczenia musi spełniać wymogi określone w przepisach Ustawy i następuje w siedzibie Spółki lub w innych miejscach wskazanych przez Spółkę. Przed wydaniem zaświadczenia Klient i Spółka uzgadniają wcześniej sposób i dokładne miejsce jego odbioru. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Klient zgłasza żądanie wystawienia zaświadczenia poprzez Konto albo poprzez wiadomość e-mail na adres zaswiadczenia-pl@superbet.pl.

9. Spółka ma obowiązek dochowania tajemnicy dotyczącej kwoty wygranej lub przegranej wynikającej z Zakładu zawartego przez Klienta, z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia takich informacji wynikającego z Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów.

10. Klient ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa osobie trzeciej upoważniającego ją do odebrania wygranej i/lub odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej. Pełnomocnictwo udziela się z podpisem notarialnie poświadczonym, a sposób odbioru wygranej i/lub zaświadczenia musi być zgodny z Regulaminem.

11. Klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z niniejszym Regulaminem. Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego opisane są w punkcie 6 Regulaminu.

12. Klient ma obowiązek we własnym interesie sprawdzić czy zawartość przygotowanego Kuponu odpowiada zamierzonemu Zakładowi i w przypadku stwierdzenia błędu, ma obowiązek poprawienia Kuponu przed jego zawarciem. Nie jest możliwe dokonanie zmian na zawartym i wygenerowanym elektronicznie Kuponie, jak również nie jest możliwe anulowanie już zawartego Kuponu.

13. Klient i Spółka są zobowiązani do przestrzegania przepisów Ustawy oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. REJESTRACJA KLIENTA

A. OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI

1. Proces rejestracji obowiązuje wszystkie osoby, które chcą zawierać zakłady przez sieć Internet.

2. Rozróżnia się dwa rodzaje Konta:
a. Konto tymczasowe zakładane przez Klienta w uproszczonej procedurze rejestracji. Łączna kwota środków pieniężnych wpłaconych przez Klienta na Konto tymczasowe nie może przekroczyć 5.000 zł. Z konta tymczasowego gracze nie mogą wypłacać depozytów ani wygranych. Wypłaty możliwe są wyłącznie po zmianie statusu konta tymczasowego na konto stałe.b. Konto stałe to konto docelowe, które Klient uzyskuje po przeprowadzeniu pełnej rejestracji. Do jego utworzenia Klient musi podać wszystkie dane wymagane przez Spółkę.

3. Decyzja o rozpoczęciu zawierania zakładów przy użycia konta tymczasowego czy stałego należy wyłącznie do Klienta.

4. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji konta tymczasowego lub stałego bez podania przyczyny.

5. Dla celów rejestracji i identyfikacji, w ramach rejestracji Klient określa unikatowy login i hasło ochronne, które Klient może zmienić w dowolnym momencie.

6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Klienta loginu lub hasła osobom trzecim.

7. Wszystkie konta tymczasowe, których status nie zostanie zmieniony na konto stałe w terminie do 30 dni od jego utworzenia zostaną automatycznie zawieszone. Ponowna możliwość korzystania z konta po jego zawieszeniu będzie możliwa tylko poprzez dokończenie procesu rejestracji i zmianę statusu konta na konto stałe.

8. Jeśli 12 miesięcy po zawieszeniu konta Klient nie zmieni statusu konta na konto stałe, pomimo skierowania do niego informacji na podany adres e-mail lub numer telefonu, ewentualne pozostawione środki przypisane do Konta będą stanowić dochód Spółki.

9. Spółka pozwala na założenie tylko jednego konta na osobę.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za autentyczność przedstawionych dokumentów i aktualność danych w nim zawartych.

11. Klient jest zobowiązany na bieżąco aktualizować swoje dane, a na żądanie Spółki przesłać aktualny dowód tożsamości lub paszport.

12. Klient może dokonać zamknięcia Konta w każdym czasie.

13. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia stosowanych przez siebie systemów informatycznych oraz urządzeń przed dostępem do nich przez osoby nieuprawione oraz zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem m.in. poprzez stosowanie programów antywirusowych oraz zapór sieciowych i ich bieżącą aktualizację.

14. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu Spółka ma prawo do zamknięcia Konta.

15. Podczas procesu rejestracji Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu.

B. PROCES REJESTRACJI KONTA TYMCZASOWEGO

1. Proces rejestracji konta tymczasowego odbywa się na Stronie Internetowej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych opisanych w pkt B.2..

2. W celu utworzenia konta tymczasowego Klient jest zobowiązany do podania: imienia, nazwiska, obywatelstwa, kraju zamieszkania, numeru PESEL (a w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL: adresu zamieszkania, numeru dokumentu tożsamości i daty urodzenia), a także adresu e-mail lub numeru telefonu. Spółka zastrzega sobie prawo do żądania podczas procesu tworzenia konta tymczasowego dodatkowych danych. Otwarcie konta tymczasowego następuje po poprawnej weryfikacji adresu e-mail / numeru telefonu.

3. Konto tymczasowe w dowolnym momencie można przekształcić w konto stałe poprzez ukończenie procesu rejestracji konta stałego.

C. PROCES REJESTRACJI KONTA STAŁEGO

1. Proces rejestracji konta stałego odbywa się na Stronie Internetowej lub w dowolnym PPZ.

2. W celu dokonania rejestracji konta stałego Klient zobowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Internetowej lub złożyć papierową wersję formularza w jednym z PPZ. Formularz wypełnia się poprzez podanie danych określonych w pkt C.3.

3. W celu weryfikacji danych osobowych Klient jest zobowiązanych do podania następujących danych:
a. Imię i nazwiskob. Data urodzenia (w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL)c. Obywatelstwod. Numer dowodu osobistego lub paszportue. Numer PESEL (w przypadku osób, które posiadają ten numer)f. Adres zamieszkania wraz z krajem zamieszkaniag. Adres e-mailh. Numer telefonui. Numer rachunku płatniczego

4. Klient potwierdza, że wszystkie wyżej wymienione dane należą do Niego.

5. Weryfikacja danych Klienta dokonywana jest na podstawie przesłanego przez Klienta czytelnego obustronnego skanu lub fotografii dowodu osobistego lub paszportu, który należy załączyć do formularza elektronicznego lub jeżeli względy techniczne na to pozwalają także poprzez okazanie przez Klienta poprzez komunikator internetowy.

6. Inne dane niż wymienione w pkt 3 (poza datą ważności dokumentu tożsamości) powinny zostać przez Klienta zasłonięte.

7. W przypadku rejestracji w PPZ, Klient jest zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika PPZ podanych danych osobowych oraz pełnoletności Klienta. Pracownik PPZ może również dokonać weryfikacji dokumentu tożsamości i potwierdzić ich poprawność w celu dokończenia procesu rejestracji, którą Klient rozpoczął wcześniej na Stronie.

8. Klient odpowiada za prawdziwość i poprawność wszystkich danych, które przekaże w czasie procesu rejestracji i zobowiązany jest do dokonania aktualizacji podanych danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.

9. Spółka ma prawo dokonać zawieszenia procesu rejestracji na okres do 14 dni w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych lub trudności z weryfikacją danych na podstawie przesłanego dowodu osobistego lub paszportu. Klient zostanie poinformowany o tym za pomocą poczty elektronicznej. Po bezskutecznym upływie okresu zawieszenia Spółka odmówi założenia Konta.

10. W przypadku poprawnej weryfikacji Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą poczty elektronicznej.

D. WERYFIKACJA PEŁNOLETNOŚCI KLIENTA PODCZAS PROCESU REJESTRACJI

1. Warunkiem zawierania zakładów przez sieć Internet jest prawidłowa rejestracja konta tymczasowego lub konta stałego.

2. Podczas procesu rejestracji Klient musi wypełnić pola formularza, które zweryfikują czy Klient chcący zawierać zakłady przez sieć Internet jest osobą pełnoletnią.

3. Pola weryfikujące pełnoletność podczas procesu rejestracji konta tymczasowego i stałego na stronie internetowej to:
a. numer PESEL – system sprawdza zakodowaną datę urodzenia w pierwszych sześciu cyfrach numeru PESEL i nie pozwala na rejestrację kont osób poniżej 18 roku życia.b. data urodzenia w przypadku cudzoziemców – system nie pozwala na rejestrację kont osób poniżej 18 roku życia.

4. Każdy z Klientów podczas procesu rejestracji konta stałego poprzez stronę internetową zobowiązany jest do przesłania czytelnego obustronnego skanu lub fotografii dowodu osobistego lub paszportu w celu weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.

5. W przypadku rejestracji w PPZ, Klient jest zobowiązanych do okazania dowodu osobistego lub paszportu, w celu weryfikacji przez pracownika PPZ podanych danych osobowych oraz pełnoletności Klienta.

6. W przypadku stwierdzenia nieścisłości pomiędzy wprowadzonymi danymi w formularzu rejestracyjnym przez Klienta, a danymi znajdującymi się na przesłanym lub okazanym dowodzie tożsamości proces rejestracji zostanie przerwany i Klient nie będzie w stanie zawierać zakładów przez sieć Internet.

7. System rejestrujący Klienta pozwala Spółce na wprowadzenie daty ważności dokumentu tożsamości przesłanego przez Klienta w formie skanu lub zdjęcia. W przypadku utraty ważności dokumentu Klient zobowiązany jest ponownie zweryfikować swoje dane przesyłając nowy dokument tożsamości lub okazać go pracownikowi Spółki w PPZ. W przypadku, gdy Klient nie dokona aktualizacji dowodu tożsamości w terminie 30 dni od utraty ważności pierwotnie okazanego dokumentu, jego Konto zostanie zawieszone, a środki przypisanego do jego Konta zostaną mu wypłacone na wskazany przez niego w systemie rachunek płatniczy.

5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I ZASADY PRZYJMOWANIA ZAKŁADÓW WZAJEMNYCH

A. RODZAJE ZAKŁADÓW

1. Spółka umożliwia zawieranie Zakładów:
a. singiel, a więc zakładów polegających na obstawieniu wyniku jednego zdarzenia, w którym prawo do wygranej przysługuje w przypadku poprawnego określenia wyniku zdarzenia,Przykład: W ofercie zakładów znajduje się m.in. spotkanie Legia Warszawa-Lech Poznań. Klient postanowił zawrzeć zakład typu singiel na wygraną Legii w meczu. Prawo do wygranej przysługuje klientowi tylko w przypadku wygranej wybranej drużyny (Legii).b. multi, a więc zakładów polegających na obstawieniu 2 lub więcej zdarzeń, w których prawo do wygranej przysługuje w przypadku poprawnego określenia wyników wszystkich zdarzeń, chyba, że Spółka ogłosi inaczej,Przykład: W ofercie zakładów znajdują się m.in. spotkania Barcelona-Real Madryt oraz Chelsea-Liverpool. Klient postanowił zawrzeć zakład typu multi typując wygraną Barcelony oraz Chelsea w meczach. Prawo do wygranej przysługuje klientowi tylko w przypadku wygranej obu wybranych drużyn (Barcelony i Chelsea).c. systemowych, a więc zakładów, zawierających różne kombinacje zakładów singiel i multi na jednym Kuponie, w których prawo do wygranej przysługuje w przypadku, gdy przynajmniej jeden z Zakładów singiel lub multi jest zwycięski. W przypadku zakładów Systemowych, każda z kombinacji, mimo iż znajdują się na jednym Kuponie, w świetle Regulaminu traktowana jest jako osobny Zakład.Przykład: W ofercie zakładów znajdują się m.in. spotkania Arsenal-PSG oraz Manchester United-Juventus. Klient postanowił zawrzeć zakład typu Systemowy z kombinacją 1z2, w którym w grupie A typuje wygraną drużyny Arsenalu a w grupie B typuje wygraną drużyny Juventus. Prawo do wygranej przysługuje klientowi tylko w przypadku wygrania meczu przynajmniej przez jedną z wybranych drużyn (Arsenalu lub Juventusu).d. totalizatorów, a więc zakładów, w których prawo do wygranej przysługuje w przypadku poprawnego określenia minimalnej liczby zdarzeń, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek oraz sposobu podziału puli przeznaczonej na wygrane.Przykład: W ofercie zakładów znajduje się totalizator o nazwie Ekstraklasa, w którym należy poprawnie wytypować wszystkie spotkania podanej kolejki piłkarskiej Polskiej Ekstraklasy.

2. W Ofercie Spółki znajdują się Zdarzenia:a. Prematch, a więc zdarzenia, w których Klient ma możliwość typowania wyniku przed rozpoczęciem się zdarzenia.Przykład: W ofercie zakładów znajdują się m.in. spotkania całej weekendowej kolejki Polskiej Ekstraklasy. Klient postanowił zawrzeć zakłady już na kilka dni przed rozpoczęciem spotkań typując wygrane poszczególnych drużyn.b. Live, a więc zdarzenia, w których Klient ma możliwość typowania wyniku przed oraz po rozpoczęciu się zdarzenia.• Przykład: W ofercie zakładów znajduje się m.in. trwające spotkanie tenisowe pomiędzy Rogerem Federerem i Rafaelem Nadalem, w którym 1.set wygrał Roger Federer i w 2.secie 2:1 prowadzi Rafael Nadal. Klient postanowił zawrzeć zakład typując wygraną Rafaela Nadala w całym meczu.c. Wirtualne, a więc zdarzenia generowane komputerowo dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których Klient ma możliwość typowania wyników będących symulacją realnych, następujących wydarzeń sportowych: wyścigi żużlowe, wyścigi chartów, wyścigi samochodowe, piłka nożna, koszykówka, wyścigi konne.Przykład: W ofercie zakładów Wirtualnych znajduje się wyścig żużlowy generowany komputerowo pomiędzy 4 zawodnikami. Klient postanowił zawrzeć zakład typując wygraną zawodnika z nr 2.i. W zakładach wzajemnych dotyczących odgadywania zdarzeń wirtualnych, średnia zaprogramowana wartość wygranych nie może być niższa o więcej niż 5 punktów procentowych niż średnia wygrywalność w zakładach wzajemnych dotyczących zakładów na odgadywanie zdarzeń niebędących zdarzeniami wirtualnymi za miesiąc poprzedzający o których mowa w pkt a) i b) powyżej (Prematch oraz Live).ii. Na potrzeby m.in. postępowania reklamacyjnego lub kontroli przestrzegania przepisów Ustawy Spółka archiwizuje dane na temat wyników zakładów wirtualnych. Dane te są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie tego okresu Spółka usuwa dane.iii. Na żądanie Klienta, Spółka udostępnia informacje na temat wyników dotychczas odbytych Zdarzeń i wydarzeń wirtualnych.iv. Oferta zakładów na zdarzenia wirtualne jest dostępna dla wszystkich Klientów w tym samym czasie i w tej samej formie.v. Przebieg zdarzeń wirtualnych odbywa się na stronie internetowej według harmonogramu w równych odstępach czasu.vi. Rozpoczęcie i zakończenie zdarzenia wirtualnego objętego zakładem, następuje w tym samym czasie dla wszystkich uczestników zawierających zakład na to samo zdarzenie.vii. Klient nie może dokonywać sprawdzenia wyniku obstawianego zdarzenia wirtualnego który został określony przez Spółkę przed upływem jego zakończenia.viii. Wynik zdarzenia wirtualnego będący przedmiotem zakładu jest udostępniany wszystkim obstawiającym go osobom w tym samym momencie.

3. Spółka może zaoferować Klientowi opcję „Cash-out”, a więc wcześniejszego zamknięcia Kuponu, a tym samym dokonania wypłaty jeszcze przed rozliczeniem zakładu.

a. Opcja „Cash-out” jest każdorazowo kierowana przez Spółkę do Klienta. Dotyczyć może wszelkich typów Zakładów (singiel, multi, systemowych, totalizatorów), przy czym Spółka zastrzega sobie prawo do zaoferowania i odmowy realizacji opcji „Cash-out” dla dowolnego Kuponu Klienta, w dowolnym czasie.

b. W celu skorzystania z opcji „Cash-out” Klient musi sprawdzić dostępność opcji „Cash-out” dla wybranego Kuponu. W przypadku gdy opcja „Cash-out” jest dostępna, Klient ma prawo do:

i. zamknięcia Zakładu i wypłaty wygranej przed rozstrzygnięciem wszystkich Zdarzeń zawartych na Kuponie, przy czym decyzja o zamknięciu Kuponu wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez Spółkę;

ii. anulowania Zakładu i zwrot części stawki, przy czym decyzja o anulowaniu Kuponu wymaga każdorazowo zatwierdzenia przez Spółkę;

iii. rezygnacji ze skorzystania z opcji „Cash-out”.

c. Kwota wygranej w opcji „Cash-out” proponowana przez Spółkę, wyliczana jest indywidualnie dla każdego Kuponu Klienta jako iloczyn stawki i wskaźnika „Cash-out”.

d. W przypadku skorzystania z usługi Cash-out Klient traci prawo do wygranej pierwotnie ustalonej na Kuponie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące Zakładów, Spółka publikuje bezpośrednio w Ofercie oraz w Oficjalnych komunikatach. Szczegółowe informacje mogą dotyczyć m.in. wysokości współczynnika, ograniczenia stawek i limity wygranych, stopni wygranych oraz sposobu podziału i rozliczenia puli wygranych, maksymalnej ilości zdarzeń na Kuponie, itd.

5. Spółka nie ma obowiązku podawania Klientowi informacji uzupełniających dotyczących Zdarzeń, np. rodzaju nawierzchni w tenisie ziemnym, miejsca rozgrywania spotkania, aktualnego wyniku w przypadku zakładów Live, kontuzji zawodników itd. Spółka zapewnia, że dołoży starań aby podane informacje były prawdziwe, jednakże Klient ma prawo i obowiązek weryfikacji tych informacji we własnym zakresie.

6. Zasady zawierania zakładów opisane w pkt. „C – Przyjmowanie zakładów” poniżej stosuje się do wszystkich rodzajów zakładów opisanych w pkt. „A -Rodzaje zakładów”.

B. KURS I WYGRANA

1. Kursy dla poszczególnych Zdarzeń publikowane są na Stronie internetowej Spółki.

2. Kursy Zdarzeń określonych przez Spółkę mogą ulegać zmianie, jednak Kursy zaakceptowane przez Klienta i znajdujące się na Kuponie są wiążące zarówno dla Klienta jak i Spółki, niezależnie od późniejszych zmian, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Oficjalny wynik” i „Zwracanie zakładów”.

3. Kurs Zdarzenia ustalany przez Spółkę dla danej opcji typowania służy do obliczenia wygranej.

4. Wysokość wygranej dla poszczególnego Zakładu obliczana jest jako iloczyn wpłaconej stawki, współczynnika określanego przez Spółkę oraz iloczynu Kursów Zdarzeń. Spółka zastrzega sobie prawo do zwiększenia wygranej, np. w zależności od liczby Zdarzeń wybranych przez Klienta, dla wybranych typów zakładów czy dyscyplin sportowych itp.

5. Wysokość wygranej znajdująca się na Kuponie jest wiążąca zarówno dla Klienta jak i Spółki, z wyjątkiem przypadków określonych w punktach „Oficjalny wynik” i „Zwracanie zakładów”.

6. Wygraną z tytułu Zakładu przypisuje się do Konta po ogłoszeniu oficjalnego wyniku.

7. W przypadku Zdarzenia, w którym dwóch lub więcej startujących (zawodników, drużyn itd.) zajmie to samo miejsce kurs na to Zdarzenie zostanie podzielony przez liczbę startujących, którzy zajęli to samo miejsce. Zasada opisana powyżej będzie zastosowana dla każdego Zdarzenia dla którego zaistniała sytuacja zajęcia tego samego miejsca.

C. PRZYJMOWANIE ZAKŁADÓW

1. Przyjmowanie Zakładów dokonywane jest po opublikowaniu Oferty Spółki na Stronie internetowej.

2. Zakłady można zawierać tylko na te Zdarzenia, które są aktualnie w Ofercie Spółki.

3. Klient po zapoznaniu się z Ofertą, Regulaminem i Oficjalnymi komunikatami zawiera zakłady wzajemne poprzez Stronę internetową z użyciem swojego Konta.

4. Klient ma obowiązek weryfikacji zgodności dyspozycji zawarcia Zakładu z przygotowanym Kuponem.

5. Kupon, będący jedynym potwierdzeniem zawarcia Zakładu, generowany jest dla Klienta tylko i wyłącznie po uiszczeniu stawki.

6. Klient zawierając Zakład oświadcza tym samym, że:

a. nie jest mu znany wynik Zdarzenia objętego zawartym Zakładem,
b. środki pieniężne przeznaczone na Zakład są jego własnością,
c. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zrozumiał go i akceptuje jego postanowienia.

7. Wynik Zdarzenia, który określa wygraną nie może być znany przed przyjęciem Zakładu.

8. Zakład zawarty z naruszeniem Regulaminu jest nieważny.

D. OFICJALNY WYNIK

1. Spółka publikuje wyniki zdarzeń na Stronie internetowej, po uzyskaniu informacji z oficjalnych źródeł, w terminie do 3 dni kalendarzowych licząc od dnia zakończenia Zdarzenia, którego dotyczy Zakład. W przypadku gdy Spółka nie uzyska informacji z oficjalnych źródeł w terminie do 3 dni kalendarzowych od zakończenia Zdarzenia, stawka za Zakład, którego dotyczy takie zdarzenie zostanie zwrócona.

2. W przypadku gdy opublikowany przez Spółkę wynik jest ponad wszelką wątpliwość błędny, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wyniku na prawidłowy, a tym samym do ponownego przeliczenia wszystkich Kuponów zawierających zdarzenie ze zmienianym wynikiem. Jeżeli Klient przed dokonaniem korekty wykorzystał błędnie przypisaną kwotę (wypłacił środki lub wykorzystał je na poczet innych zakładów) Spółka może wezwać Klienta do zwrotu błędnie przypisanych środków oraz zawiesić Konto do momentu uregulowania zadłużenia.

3. Na potrzeby ogłoszenia oficjalnego wyniku Spółka stosuje następujące zasady dotyczące wszystkich Zdarzeń:

a. za oficjalny wynik uznaje się rezultat uzyskany na boisku w regulaminowym czasie gry, chyba, że treść Zakładu stanowi inaczej,
b. nie uznaje się wyniku ogłoszonego przez komisarza lub komisję, np. w ramach kontroli dopingowej, walkowerów, protestów itp.,
c. jeżeli z jakichkolwiek przyczyn zdarzenie jest powtarzane, wynik pierwszego spotkania jest prawidłowy,
d. jeżeli mecz jest rozgrywany dwa razy tego samego dnia, wynik pierwszego spotkania jest prawidłowy.

4. W przypadku dyscyplin ze ściśle ograniczonym czasem gry za oficjalny wynik uznaje się rezultat uzyskany w regulaminowym czasie gry, z uwzględnieniem czasu doliczonego przez sędziego za przerwy w grze (np. 2x45min w piłce nożnej oraz dodatkowe 2-3min doliczone przez sędziego), chyba, że istnieją inne ustalenia, np. mecz towarzyski w piłce nożnej z czasem gry 2x30min. Są dopuszczalne odstępstwa od tej reguły jednak muszą być wcześniej ogłoszone przez Spółkę.

5. W przypadku gdy spotkanie zostało przerwane lub nie zostało dokończone, a spełnione zostały warunki pozwalające określić wynik Zdarzenia, oficjalny wynik zostanie ogłoszony zgodnie z rezultatem osiągniętym w momencie przerwania spotkania.

Przykład 1: jeżeli Klient obstawił, że w 1. połowie meczu piłkarskiego padnie 2 lub więcej bramek i mecz zostanie przerwany w 40. minucie przy stanie 1:1, Zakład pozostaje ważny i jest wygrywający.
Przykład 2: jeżeli Klient obstawił, że w 1. połowie meczu piłkarskiego padnie 2 lub więcej bramek i mecz zostanie przerwany w 40. Minucie przy stanie 0:0, Zdarzenie zostanie anulowane.

6. W przypadku Zdarzeń z lekkoatletyki, narciarstwa, Formuły 1, Moto GP i pływania za oficjalny wynik uznaje się rezultaty ogłoszone w pierwszym oficjalnym ogłoszeniu wyników. Późniejsze indywidualne zmiany jak również zmiany ogłoszone przez komisje nie będą brane pod uwagę.

7. W przypadku wycofania się zawodnika w Zdarzeniach z lekkoatletyki, narciarstwa, pływania, Formuły 1 i Moto GP na potrzeby określenia wyniku w Zakładzie typu „kto lepszy”, za zwycięzcę uważa się zawodnika, który ukończył dłuższy dystans (liczba okrążeń, długości basenu).

Przykład: jeżeli w zawodach Formuły 1 zawodnik X wycofa się z zawodów po przejechaniu 55 okrążeń, a zawodnik Y wycofa się z zawodów po przejechaniu 57 okrążeń, to lepszym zawodnikiem w parze „kto lepszy” będzie zawodnik Y.

8. W przypadku Zdarzeń z lekkoatletyki, narciarstwa, pływania, Formuły 1 i Moto GP gdy zawodnik nie zakwalifikuje się do rundy finałowej, ale brał udział w poprzednich rundach (np. kwalifikacje), Zakłady na klasyfikację końcową w zawodach, zwycięstwo w zawodach pozostają ważne.

Przykład: jeżeli zawodnik X zgłosił swój udział w zawodach w skokach narciarskich, następnie wziął udział w sesji treningowej czy kwalifikacjach i nie zakwalifikował się do turnieju głównego, to Zakłady na zwycięstwo zawodnika X, czy zajęcie konkretnego miejsca przez zawodnika X, w zawodach pozostają ważne, a więc nie zostaną zwrócone.

E. ZWRACANIE ZAKŁADÓW

1. Anulowanie pojedynczego Zdarzenia następuje w przypadku gdy:

a. spotkanie się nie odbyło, zostało odwołane, przerwane lub zawieszone i nie zostało rozegrane na nowo w ciągu 48 godzin od pierwotnego czasu, za wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie „Oficjalny wynik”,

b. w momencie przerwania i/lub nie dogrania spotkania nie można jednoznacznie określić wyniku Zdarzenia,

c. Zdarzenie zostało błędnie opisane przez Spółkę, np. zdarzenie nie miało się odbyć,

d. popełniona została oczywista pomyłka pisarska, błąd systemu lub oczywisty błąd przy wprowadzaniu danych. Przy czym drobne błędy w nazwisku zawodnika lub nazwy zespołu nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie dotyczy to istoty Zakładu i jeżeli można ponad wszelką wątpliwość stwierdzić

o jakiego zawodnika lub zespół chodzi mimo popełnionej omyłki,

e. Zakład z jakiegokolwiek powodu został zawarty po rozpoczęciu Zdarzenia, za wyjątkiem Zakładów Live, przy czym za faktyczną datę rozpoczęcia Zdarzenia, brana pod uwagę będzie data uzyskana z oficjalnych lub innych wiarygodnych źródeł,

f. Zakład z jakiegokolwiek powodu został zawarty po rozstrzygnięciu Zdarzenia,

g. zawodnik/zespół z jakiegokolwiek powodu nie wziął udziału w Zdarzeniu. Przepis ten nie obowiązuje w przypadku wycofania się lub dyskwalifikacji zawodnika/zespołu w trakcie trwania zawodów z dalszego udziału. W takim wypadku Zakłady uważa się za ważne, a zawodnik/zespół otrzyma wynik zgodny z oficjalnymi rezultatami, o ile Spółka nie ogłosi inaczej,

h. Zdarzenie nie zostało zakończone oficjalnym wynikiem lub Spółka nie ma możliwości ustalenia rezultatu Zdarzenia z oficjalnych lub innych wiarygodnych źródeł,

i. w Zdarzeniu nie zostaną spełnione warunki określone przez Spółkę w przedmiocie zakładu, np. w zdarzeniu „Ile bramek strzeli Jan Kowalski w kolejnych 10 meczach?”, a zawodnik z jakiegokolwiek powodu rozegra mniejszą liczbę spotkań,

j. nastąpiła zmiana miejsca Zdarzenia, np. boiska gospodarzy na boisko gości, z wyjątkiem spotkań rozgrywanych na gruncie neutralnym, spotkań turniejowych, spotkań o charakterze długoterminowym,

k. zasady konkurencji zostały zmienione po zawarciu Zakładu o ile Spółka nie ogłosi inaczej przed zawarciem Zakładu,

l. z jakichkolwiek przyczyn dojdzie do umieszczenia na Kuponie Zdarzeń wzajemnie się wspierających, np. Brazylia wygra MŚ i Brazylia będzie na podium. W takim przypadku za ważne zostanie uznane tylko i wyłącznie Zdarzenie z niższym numerem początkowym, a pozostałe zostaną anulowane,

m. w lekkoatletyce, pływaniu, sportach zimowych, Formule 1 i Moto GP obu zawodników będących przedmiotem zakładu „kto lepszy” wycofa się na tym samym etapie zawodów, np. na tym samym okrążeniu,

n. Spółka określiła dodatkowe warunki, będące podstawą do anulowania Zdarzenia i podała je do wiadomości Klientom przed zawarciem Zakładu.

2. Anulowanie Zdarzenia oznacza zmianę jego Kursu z wartości pierwotnej na 1,00. Anulowane Zdarzenie nie ma wpływu na status Zakładu, wygrany czy przegrany, ma natomiast wpływ na wysokość wygranej, która obliczana jest na nowo uwzględniając zmiany Kursów anulowanych Zdarzeń.

3. Zwrot stawki za Zakład następuje w przypadku gdy:

a. wszystkie Zdarzenia objęte Zakładem zostały anulowane,
b. kwota wygranej z tytułu Zakładu jest niższa niż stawka wpłacona za ten Zakład,
c. Zakład został przyjęty z naruszeniem Regulaminu.

F. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZASADACH PRZYJMOWANIA ZAKŁADÓW PRZEZ SIEĆ INTERNET

1. Zakłady wzajemne są zawierane na stronie internetowej objętej zezwoleniem pod adresem www.superbet.pl

2. Zawarcie zakładu jest możliwe jedynie na zdarzenia będące w ofercie znajdującej się na Stronie internetowej.

3. Zawarcie zakładu wzajemnego jest możliwe jedynie po dokonaniu rejestracji Klienta i założeniu indywidulanego Konta.

G. WPŁATA STAWEK, WYPŁATA WYGRANYCH I ZWROT STAWEK POPRZEZ KONTO

1. Klient w celu zawarcia zakładu musi dokonać wpłaty środków pieniężnych na rzecz Spółki, przy czym zgodnie z Ustawą podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest zobowiązany przeprowadzać transakcje płatnicze za pośrednictwem dostawców usług płatniczych dopuszczonych przez Ustawę.

2. Wpłacone środki pieniężne zostają przypisane do Konta. Transakcje na Koncie są dokonywane w walucie polski złoty (PLN).

3. Wypłata wygranej lub zwrot wpłaconych a niewykorzystanych środków następuje na żądanie Klienta za pośrednictwem dostawców usług płatniczych, dopuszczonych przez Ustawę na podany przez niego rachunek płatniczy. Wypłata środków nastąpi w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania. W celu wypłaty środków Klient jest zobowiązany podać dane umożliwiające wykonanie na jego rzecz transferu środków.

4. Klientowi nie przysługują odsetki od środków wpłaconych na rzecz Spółki.

5. Spółka ma prawo dokonywać korekty błędnie przypisanych wygranych lub wpłat na koncie Klienta, bez zgody Klienta. Jeżeli Klient przed dokonaniem korekty wykorzystał błędnie przypisaną kwotę (wypłacił środki lub wykorzystał je na poczet innych zakładów) Spółka może wezwać Klienta do zwrotu błędnie przypisanych środków oraz zawiesić Konto do momentu uregulowania zadłużenia.

6. W przypadku zwrotu stawki, z przyczyn wynikających z Regulaminu, następuje automatyczne przypisanie kwoty do Konta Klienta stanowiącej równowartość zwracanej stawki. Klient może dysponować tak przypisaną do jego Konta kwotą na potrzeby zawarcia innych Zakładów lub dokonać wypłaty środków na swój rachunek płatniczy.

7. Przed dokonaniem zamknięcia Konta Spółka dokonuje wypłaty wszystkich przypisanych do Konta środków.

8. Spółka może wstrzymać wypłatę wygranej na okres nie dłuższy niż 30 dni w przypadku:

a. podejrzenia korzystania lub korzystania z Konta przez osobę do tego nieuprawnioną,

b. podejrzenia popełnienia przez Klienta przestępstwa lub wykroczenia karnego, w szczególności przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów lub przeciw mieniu.

6. TRYB I TERMINY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I ROSZCZENIA

1. Reklamację składa się za pośrednictwem Konta. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, rodzaj gry, numer ewidencyjny Kuponu oraz treść żądania. Reklamacje nie spełniające warunków określanych powyżej nie będą rozpatrywane.

2. Termin do złożenia reklamacji wynosi 30 dni od daty ogłoszenia oficjalnych wyników. Reklamacje złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od jej otrzymania.

4. Do czasu rozstrzygnięcia reklamacji Spółka może wstrzymać wypłatę wygranej.

5. Do rozpatrywania reklamacji i czuwania nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Spółka powołuje Komisję Reklamacyjną.

6. W celu ułatwienia złożenia reklamacji Spółka może wprowadzić formularz reklamacyjny.

7. Niezależnie od prawa do zgłoszenia reklamacji, o którym mowa w pkt 1-6 powyżej, Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia roszczenia związanego z udziałem w grze.

8. Roszczenia wnosi się na piśmie do właściwego miejscowo sądu powszechnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania.

9. Roszczenia związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.

10. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

7. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU PRZEZNACZONEGO DO NATYCHMIASTOWEJ WYPŁATY WYGRANYCH

1. Kapitał przeznaczony do natychmiastowej wypłaty wygranej wynosi 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. Zmiany i uzupełnienia Regulaminu mogą nastąpić w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawę.

4. Sądem właściwym w sprawach dotyczących Zakładów przyjmowanych przez Spółkę jest sąd w Katowicach.

9. WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych zatwierdzam powyższy regulamin zakładów wzajemnych.

 

 

 

Dowiedz się więcej:

Przeczytaj Regulamin odpowiedzialnej gry.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności

Przeczytaj naszą politykę przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Przeczytaj więcej o naszej firmie Superbet.

Dowiedz się co to jest pamięć podręczna i pliki cookies.

 

 

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, zarejestruj się teraz i skorzystaj z oferty powitalnej:

Rejestracja!

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1